Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Općine Jarmina.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Općine Jarmina.

Opis savjetovanja: Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Jarmina, njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Jarmina, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Jarmina.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Statuta Općine Jarmina, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.02.2021.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.