Dana 6. rujna 2022. godine sukladno članku 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19 od 15. veljače 2019. godine), a temeljem očitovanja svih jedinica lokalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode suše na području cijele Vukovarsko-srijemske županije.

Oštećenike pozivamo da prijave nastalu štetu u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke, najkasnije do 14. rujna 2022. godine u prostorijama Općine Jarmina, V. Nazora 2, Jarmina u vremenu od 08:00-12:00 sati.

Za prijavu potrebno je dostaviti prethodno ispunjenu i kopiranu sljedeću dokumentaciju:

  1. Ispunjen obrazac PN,
  2. Ispunjen obrazac Privole,
  3. Ispunjen obrazac Izjave,
  4. Preslika osobne iskaznice,
  5. Prijava za poticaj, a za površine koje nisu u poticaju treba specificirati čestice i navesti koja je kultura na toj čestici zasijana,
  6. Oštećenici su obvezni uz prijavu priložiti presliku „Tablicu iz Upisnika“ koja prikazuje površine poljoprivrednog zemljišta koje su oštećene prirodnom nepogodom.

Napomena:

Dokumentaciju možete preuzeti na www.jarmina.hr u rubrici Službena dokumentacija ili u prostorijama općine.