Cilj ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.
Budući da se ovaj natječaj financira sredstvima Instrumenta za oporavak Europske unije („EURI“) kako bi se osigurala otpornost, održivost i digitalni gospodarski oporavak, došlo je do značajnih promjena u dijelu prihvatljivosti ulaganja u odnosu na prethodne natječaje.
Korisnici
Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, organizacijskih oblika: 
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 
b) obrt* registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
c) trgovačko društvo** registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) 
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
*Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru
** Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku
Prihvatljivi troškovi
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja 
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta 
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme 
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje 
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda 
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU 
Opći uvjeti prihvatljivosti i obaveze korisnika
  • Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio Zahtjev za potporu
  • Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav
  • Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru
  • Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku
  • Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva
  • Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske 
  • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik
  • Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
Napomene:
• Prijavitelj u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva te aktivnosti unutar kojih će ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ekonomskog rezultata (SO) od najmanje 25% u odnosu na SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu i aktivnostima kojima će se doprinijeti obnovljivim izvorima energije i/ili digitalizaciji. Prijavitelj ne može podnijeti poslovni plan za više sektora, već definira samo jedan sektor (razred EVPG) kroz koji planira ostvariti povećanje SO gospodarstva.
• Procjenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih za aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.
Kriteriji odabira
Kriteriji odabira ovise o ekonomskoj veličini gospodarstva, aktivnostima iz poslovnog plana, plaćanju doprinosa po osnovi poljoprivrede, indeksu razvijenosti sjedišta poljoprivrednog gospodarstva, pozitivnom utjecaju na okoliš te prema kriteriju je li prijavitelj u sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
Visina potpore i način isplate
Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. 
Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

Isplata se vrši u dvije rate. Po sklapanju ugovora o financiranju Agencija za plaćanja će korisniku isplatiti prvu ratu u iznosu od 50% od ukupno odobrene javne potpore. Zahtjev za isplatu druge/konačne rate u iznosu od 50% korisnik je u obvezi podnijeti nakon provedenih (izvršenih) aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, u roku od 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine.

Način podnošenja zahtjeva za potporu
Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.
Rok za prijavu
Prijave se zaprimaju od 03. prosinca 2021. do 17. siječnja 2022. godine.