Poštovani, 

Općina Jarmina planira prijavu na Projekt „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“ , potrebno je definirati potrebe  stanovnika  naše Općine, na način da utvrdimo koliko ima zainteresiranih korisnika, te koliko korisnika ispunjava uvjete za uključivanje u navedeni Projekt.

Propisano je da se u projekt mogu kao korisnici uključiti dvije kategorije osoba:

  • Osobe starije od 65 godina (65 i više godina)

  • Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

Uvjeti koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina: 

 • ako žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu

• čiji mjesečni prihodi: – za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 626,92 eura)  – za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (TRENUTNO: 940,38 eura)

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj

2. Odrasle osobe s invaliditetom: 

•koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

• koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža vodeći pratitelj

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Molimo sve mještane koji su zainteresirani za sudjelovanje u Projektu kao korisnici, da se jave osobno u Općinu Jarmina (pon.-pet. od 08:00 do 12:00 sati),  na brojeve telefona: (032) 215-542, 215-060 ili upitom na e-mail:  jarmina@jarmina.hr,  kako bi se u razgovoru utvrdilo ispunjava li osoba uvjete za uključivanje u projekt, te kako bi se utvrdio broj zainteresiranih korisnika. Krajnji rok za iskaz interesa je 30.08.2023. godine.